fbpx

ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ ÉS SZABÁLYZAT

 1. Az adatkezelési tájékoztató célja és hatálya

Adatkezelő az érintettek adatait jogszerűen és tisztességesen, az érintettek számára átláthatóan, az Európai Parlament és Tanács 2016/697. Rendelete (GDPR) rendelkezéseivel összhangban kezeli.

Az adatkezelés célja az https://www.outsider-hiking.com/ weboldalon kínált szolgáltatások és azokkal kapcsolatos tájékoztatás nyújtása, az adatkezelés ehhez szükséges mértékben és ideig történik.

Adatkezelő vállalja jelen szabályzatban rögzítettek betartását, érvényesíti az információs önrendelkezési jog és adatbiztonság követelményeit, megakadályozza az adatokhoz való jogosulatlan hozzáférést, és azok nyilvánosságra kerülését.

Adatkezelővel való kapcsolatfelvétel illetve az általa nyújtott szolgáltatások igénybevételének előfeltétele jelen Tájékoztató elfogadása. A Tájékoztató hatálya kiterjed a https://www.outsider-hiking.com/ weboldalon folytatott tevékenység során felmerülő valamennyi adatkezelésre.

 1. Adatkezelő adatai, elérhetőségei

A https://www.outsider-hiking.com/ weboldalon folytatott tevékenység során felmerülő adatkezelést Balázs Kinga és Kádár Bence egyéni vállalkozók végzik.

E-mail cím: outsider@outsider-hiking.com

 • Fogalommeghatározások

Személyes adat: azonosított vagy azonosítható természetes személyre („érintett”) vonatkozó bármely információ; azonosítható az a természetes személy, aki közvetlen vagy közvetett módon, különösen valamely azonosító, például név, szám, helymeghatározó adat, online azonosító vagy a természetes személy testi, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára vonatkozó egy vagy több tényező alapján azonosítható.

Adatkezelés: a személyes adatokon vagy adatállományokon automatizált vagy nem automatizált módon végzett bármely művelet vagy műveletek összessége, így a gyűjtés, rögzítés, rendszerezés, tagolás, tárolás, átalakítás vagy megváltoztatás, lekérdezés, betekintés, felhasználás, közlés továbbítás, terjesztés vagy egyéb módon történő hozzáférhetővé tétel útján, összehangolás vagy összekapcsolás, korlátozás, törlés, illetve megsemmisítés.

Adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely a személyes adatok kezelésének céljait és eszközeit önállóan vagy másokkal együtt meghatározza; ha az adatkezelés céljait és eszközeit az uniós vagy a tagállami jog határozza meg, az adatkezelőt vagy az adatkezelő kijelölésére vonatkozó különös szempontokat az uniós vagy a tagállami jog is meghatározhatja.

Harmadik fél: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely nem azonos az érintettel, az adatkezelővel, az adatfeldolgozóval vagy azokkal a személyekkel, akik az adatkezelő vagy adatfeldolgozó közvetlen irányítása alatt a személyes adatok kezelésére felhatalmazást kaptak.

Az érintett hozzájárulása: az érintett akaratának önkéntes, konkrét és megfelelő tájékoztatáson alapuló és egyértelmű kinyilvánítása, amellyel az érintett nyilatkozat vagy a megerősítést félreérthetetlenül kifejező cselekedet útján jelzi, hogy beleegyezését adja az őt érintő személyes adatok kezeléséhez.

Adatvédelmi incidens: a biztonság olyan sérülése, amely a továbbított, tárolt vagy más módon kezelt személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítését, elvesztését, megváltoztatását, jogosulatlan közlését vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférést eredményezi.

 1. Jogszerű adatkezelés

Adatkezelő a pontatlan adatokat haladéktalanul törli vagy helyesbíti.

Adatkezelő az érintettek személyes adatait olyan formában tárolja, amely az érintettek azonosítását csak az adatkezelés céljának eléréséhez szükséges ideig teszi lehetővé, továbbá biztosítja a személyes adatok megfelelő biztonságát, beleértve az adatok jogosulatlan kezelésével szembeni védelmet.

Személyes adatok kezelésére az adatkezelőnél kizárólag az alábbi esetekben kerül sor:

 1. a) az érintett hozzájárulását adta személyes adatainak egy vagy több konkrét célból történő kezeléséhez;
 2. b) az adatkezelés olyan szerződés teljesítéséhez szükséges, amelyben az érintett az egyik fél, vagy az a szerződés megkötését megelőzően az érintett kérésére történő lépések megtételéhez szükséges;
 3. c) az adatkezelés az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez szükséges;
 4. d) az adatkezelés az érintett vagy egy másik természetes személy létfontosságú érdekeinek védelme miatt szükséges;
 5. e) az adatkezelés közérdekű vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlásának keretében végzett feladat végrehajtásához szükséges.

Ha az adatkezelés hozzájáruláson alapul, az Adatkezelő bármikor igazolni tudja, hogy az érintett a személyes adatai kezeléséhez hozzájárult.

Az érintett jogosult arra, hogy a hozzájárulását bármikor visszavonja. A visszavonás nem érinti a visszavonást megelőző, hozzájáruláson alapuló adatkezelés jogszerűségét.

Adatkezelő ezúton is tájékoztatja az érintetteket, hogy a https://www.outsider-hiking.com/ weboldal cookie-kat használ.

Amennyiben az adatközlő nem a saját személyes adatait adja meg, úgy az adatközlő kötelessége az érintett hozzájárulásának beszerzése.

A Jelentkezést elküld gomb lenyomásával a megrendelőt fizetési kötelezettség terheli. A honlapon kezdeményezett megrendelés elektronikus úton megkötött szerződésnek minősül, amelyre az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény 5. és 6. §-ában foglaltak irányadóak. A szerződés a távollevők között kötött szerződésekről szóló 1999. (II.5.) Kormányrendelet hatálya alá tartozik.

 1. Az érintettek jogai

Helyesbítés

Az érintett kérésére az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül helyesbíti a rá vonatkozó pontatlan személyes adatokat.

Törlés

Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül törölje a rá vonatkozó személyes adatokat.

Az Adatkezelő az érintettre vonatkozó személyes adatokat indokolatlan késedelem nélkül törli:

 1. a) ha a személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtötték vagy más módon kezelték;
 2. b) az érintett visszavonja a hozzájárulását, és az adatkezelésnek nincs más jogalapja;
 3. c) az érintett tiltakozik az adatkezelése ellen, és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre.

Tájékoztatás

Az érintett jogosult arra, hogy az adatkezelőtől visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és amennyiben igen, úgy jogosult arra, hogy a személyes adatokhoz és a következő információkhoz hozzáférést kapjon:

 1. a) az adatkezelés céljai;
 2. b) az érintett személyes adatok kategóriái;
 3. c) azon címzettek vagy címzettek kategóriái, akikkel, illetve amelyekkel a személyes adatokat közölték vagy közölni fogják;
 4. d) a személyes adatok tárolásának tervezett időtartama, vagy ha ez nem lehetséges, ezen időtartam meghatározásának szempontjai;
 5. e) az érintett azon joga, hogy kérelmezheti az adatkezelőtől a rá vonatkozó személyes adatok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése ellen;
 6. f) a valamely felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának joga;
 7. g) ha az adatokat nem az érintettől gyűjtötték, a forrásukra vonatkozó minden elérhető információ.

Az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül, de mindenféleképpen a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az érintettet a fentiek szerinti kérelem nyomán hozott intézkedésekről vagy az intézkedés elmaradásainak okairól.

Korlátozás

Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő korlátozza az adatkezelést, ha az alábbiak valamelyike teljesül:

 1. a) az érintett vitatja a személyes adatok pontosságát;
 2. b) az adatkezelés jogellenes, és az érintett ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását;
 3. c) az adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az érintett igényli azokat jogi igények érvényesítéséhez;
 4. d) az érintett tiltakozott az adatkezelés ellen.

Ha az adatkezelés korlátozás alá esik, az ilyen személyes adatokat a tárolás kivételével csak az érintett hozzájárulásával, vagy jogi igények érvényesítéséhez, vagy más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében, vagy az Unió, illetve valamely tagállam fontos közérdekéből lehet kezelni.

Az Adatkezelő minden olyan címzettet tájékoztat a helyesbítésről, törlésről vagy adatkezelés-korlátozásról, akivel, illetve amellyel a személyes adatot közölték, kivéve, ha ez lehetetlennek bizonyul, vagy aránytalanul nagy erőfeszítést igényel.

Adathordozhatóság

Az érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, Adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa anélkül, hogy ezt akadályozná az Adatkezelő, amelynek a személyes adatokat a rendelkezésére bocsátotta, ha:

 1. a) az adatkezelés hozzájáruláson, vagy szerződésen alapul; és
 2. b) az adatkezelés automatizált módon történik.

Tiltakozás

Az érintett jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes adatainak a kezelése ellen. Ebben az esetben az adatkezelő a személyes adatokat nem kezelheti tovább, kivéve, ha az adatkezelő bizonyítja, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az érintett érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények érvényesítéséhez kapcsolódnak.

 1. Adatvédelmi incidens

Az adatvédelmi incidenst az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül, és ha lehetséges, legkésőbb 72 órával azután, hogy az adatvédelmi incidens a tudomására jutott, bejelenti illetékes felügyeleti hatóságnak, kivéve, ha az adatvédelmi incidens valószínűsíthetően nem jár kockázattal a természetes személyek jogaira és szabadságaira nézve.

VII.    Jogszabályi háttér

Jelen Tájékoztató értelmezése során és a Tájékoztatóban nem részletezett kérdésekben az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (Info. tv.), az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (GDPR), az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről 2001. évi CVIII. törvény (a továbbiakban: Eker. tv.) rendelkezései az irányadók.

Adatvédelmi hatóság: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (NAIH) (1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C, +36 1 391 1400, ugyfelszolgalat@naih.hu).

MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS HEGYMÁSZÓ- ÉS GYALOGTÚRÁK VEZETÉSÉRE, VALAMINT AHHOZ KAPCSOLÓDÓ TANÁCSADÁS ÉS SZERVEZÉSI SEGÍTSÉG NYÚJTÁSÁRA MAGYARORSZÁGON ÉS KÜLFÖLDÖN

Amely létrejött egyrészről ………….. egyéni vállalkozó (szerződéskötéshez szükséges adatok) mint Megbízott (a továbbiakban: „Megbízott”, „túravezető” vagy „hegyi vezető”), másrészről

Név:

Születési hely és időpont:

Állandó lakcím:

E-mail cím:

Telefonszám:

mint Megbízó (a továbbiakban: „Megbízó” vagy „ügyfél”) között az alábbi feltételekkel:

A program neve és időpontja:

1./ A szerződéskötés menete

1.1. Megbízó és Megbízott jelen szerződés szabályait rendelik alkalmazni, ha közöttük megbízási jogviszony jön létre hazai és külföldi programlehetőségek vonatkozásában. Felek megállapodnak, hogy a megbízási szerződés akkor jön létre közöttük, ha a Megbízó az 1.2. pontban foglaltak szerint ajánlatot ad, a Megbízott ezt visszaigazolja, és a Megbízó a részvételi díjat a 4./ pontban foglaltak szerint megfizeti. A Megbízott túraajánlati felhívásait a www.outsider-hiking.com internetes honlapon teszi közzé.

1.2. A szerződéskötés a Megbízó szerződési ajánlatával indul, mely történhet a www.outsider-hiking.com honlapon keresztüli jelentkezéssel – a jelentkezési és fizetési tudnivalókban leírt módon –, valamint személyesen. A honlapon keresztül történő jelentkezés esetén a szerződés akkor jön létre, ha a Megbízott a visszaigazolást („Jelentkezés visszaigazolása”) megküldi, és ezt követően 3 munkanapon belül a Megbízó a 4./ pont szerinti részvételi díjat átutalja, vagy más módon megfizeti a Megbízottnak. A Megbízott a saját visszaigazolásának elküldését saját rendszerén keresztül ellenőrzi.

A megbízási szerződés a részvételi díj, illetve a 4./ pontban foglalt kivétel esetében a részvételi díjrész fenti határidőn belül történő megfizetésével, valamint a Megbízott bankszámláján történő jóváírásával jön létre. A Megbízó ezzel kifejezi szerződési nyilatkozatát, azt, hogy a megbízási szerződés tartalmát ismeri, azt megértette, elfogadta, a részvételi feltételeket figyelmesen átolvasta, továbbá, hogy a Megbízott megbízási szerződésre irányuló ajánlatát és a szerződésben foglaltakat kifejezetten elfogadja. A fentiekre tekintettel a megbízási szerződés elválaszthatatlan részét képezik a jelen okirat szerinti általános szerződési feltételek, a jelentkezési és fizetési tudnivalókban foglalt további részletszabályok, a túraprogramban leírtak, valamint a jelentkezési lap. Megbízó elismeri és kijelenti, hogy azok tartalmát megismerte, megértette, és azokat, mint a szerződés elválaszthatatlan részét, kifejezetten elfogadja.

A jelentkezési lapon a Megbízó valós adatokat köteles feltüntetni. A jelentkezési lapon a Megbízó által feltüntetett adatok valódiságáért, helytállóságáért minden felelősség a Megbízót terheli, azokért a Megbízott nem felel. A jelentkezési lapon közölt személyes adatokra nézve a Megbízott úgy tekinti, hogy azok közlése az ott feltüntetettek szerinti személytől származik, illetve az adatok feltüntetése, közlése, és a túrára való jelentkezés az érintett személy kifejezett beleegyezésével és hozzájárulásával történt. A jelentkezési nyilatkozat kitöltése az abban megadott személyes adatok Megbízott általi rögzítéséhez és ügyfélkapcsolati nyilvántartásához való kifejezett hozzájárulásnak minősül.

Amennyiben a jelentkezés a Megbízott honlapján keresztül történik, úgy a megbízási szerződést, a jelentkezési és fizetési tudnivalókat, a jelentkezési lapot és a túraprogramot tartalmazó dokumentumokat – az ügyintézés gyorsítása érdekében – a Megbízott nem nyomtatja ki és juttatja el postai úton a Megbízó részére, hanem a Megbízó által a jelentkezési lapon megadott e-mail címre küldi el. Ettől függetlenül a Megbízó postai úton kérheti az említett dokumentumok papír alapon történő megküldését, ebben az esetben a dokumentumokat a Megbízott postai úton küldi meg.

Ha a szolgáltatás megrendelője harmadik személy túratárs(ak) érdekében is megbízást ad, illetve szerződést köt, akkor ezen harmadik személy túratárs(ak) értesítéséről a megrendelő köteles gondoskodni. Ebben az esetben a megbízási szerződés szerint a túra megkezdéséig a Megbízót megillető jogok és a Megbízót terhelő kötelezettségek a harmadik személy túratárs(ak) érdekében szerződést kötő megrendelőt jogosítják, illetve terhelik, ide nem értve azokat a kötelezettségeket, amelyek természetüknél fogva csak személyesen a túratársakat érinthetik (pl. kötelező oltás). A Megbízott a szerződéssel kapcsolatos nyilatkozatait és iratküldési kötelezettségét a szolgáltatás megrendelője által megadott névre és címre, e-mail címre, egyéb elérhetőségre történő küldéssel közölheti, illetve teljesítheti joghatályosan, az adatok és az elküldési cím valóságát a Megbízott nem köteles vizsgálni, az adatok valóságáért és jogszerűségéért a kitöltő személy felel. Az ezen adatokban bekövetkező esetleges változásról a megrendelő köteles a Megbízottat haladéktalanul, de legkésőbb a túra kezdő időpontját megelőző 15 nappal korábban a Megbízotthoz igazolhatóan érkezett írásos nyilatkozatban értesíteni. Az értesítés itt írtak szerinti módon való elmaradásáért vagy késedelmes teljesítéséért a Megbízót terheli a felelősség. A fenti határidőben bejelentett olyan adatváltozás miatt, mely a szerződés Megbízott általi teljesíthetőségét kizárja vagy korlátozza, a Megbízott nem felel, és a szerződést nem köteles teljesíteni. Ebben az esetben az 5.1. pont rendelkezései az irányadóak.

2./ A megbízási szerződés teljesítése

2.1. Megbízott – szervezési kompetenciáira tekintettel – segítséget nyújt elsődlegesen és elkülönülten pihenéssel és rekreációval kapcsolatban, továbbá ezzel összefüggően és/vagy elkülönülten hegymászás és egyéb programokkal kapcsolatos tanácsadással, tájékoztatás nyújtásával, a problémamentes és biztonságos túra lebonyolításához szükséges információk rendelkezésre bocsátásával, illetőleg nem utazási csomagnak minősülő szobafoglalás, vendéglátó szolgáltatás, helyi programszervezés, idegenvezetői szolgáltatás, illetőleg ezzel kapcsolatos ügyek intézésével. Megbízott internetes ajánlatában foglaltak szerint vállalja az egyéni szerződésnek megfelelően ezen programokkal kapcsolatos eszközök, segédeszközök technikai biztosítását. Amennyiben a túrához a Megbízott internetes ajánlatában foglaltak szerint technikai felszerelést biztosít, úgy azok sérülésmentes és teljes körű visszaszolgáltatásáért a Megbízó felelősséget visel.

Megbízó jogosult saját technikai felszerelést használni, amennyiben a Megbízott előzetesen azokat megvizsgálta, és alkalmasnak találta, azonban a Megbízó azokat saját felelősségére használja, mivel szemrevételezéssel az eszközök előéletét 100%-osan megállapítani nem lehetséges.

A program részvételi díja saját hegymászó felszerelések használata esetén is változatlan marad a Megbízó számára, kivéve, ha előzetesen másképpen állapodik meg a Megbízottal és ezt írásban rögzítik.

2.2. Felek tudomásul veszik, hogy a Megbízó megbízási díjként megfizeti a hegyi vezetés díját, a tanácsadói díjat, a programkiírásban feltüntetett technikai felszerelések bérleti díját és a hegyi vezető összes felmerülő költségét a szállás, étkezés, a felvonók, különféle engedélyek, belépők vonatkozásában. A felmerülő utazási költség megfizetése egyedileg kölcsönös megállapodás alapján, illetve a programkiírás szerint történik.

2.3. A megbízási díj nem tartalmazza a Megbízó olyan díjigényeit, melyek a szórakozással és pihenéssel kapcsolatos szükségletek kielégítése során felmerült egyéb díjak (pl.: szállás, étkezés, idegenvezetői díj, utazási költség, stb.). Ezeket a Megbízó maga intézi közvetlenül, vagy a felmerült igény költségeit saját maga fizeti meg a túra helyszínén, közvetlenül a helyi szolgáltatónak, illetőleg maga gondoskodik ezen körben saját ellátásáról.

2.4. A www.outsider-hiking.com honlap túraprogramjaiban közzétett „ A túra költségei” címszó alatt található költségek tájékoztató jelleggel kerülnek feltüntetésre, így azok változhatnak. A helyszínen fizetendő költségek változásáért és bővüléséért a Megbízott nem tud felelősséget vállalni.

2.5. A Megbízott jogosult azonnali hatállyal felmondani a megbízási szerződést, amennyiben a Megbízó szándékos vagy súlyosan gondatlan magatartásával sérti vagy veszélyezteti a túratársai nyugalmát, érdekeit, testi épségét, illetve a túra lebonyolítását, vagy olyan magatartást tanúsít, amely a vele való együtt túrázást jelentős mértékben megnehezíti vagy lehetetlenné teszi, és ezen magatartásával a Megbízott képviselőjének figyelmeztetése ellenére sem hagy fel. Ez esetben a Megbízó a megbízási díjat elveszíti, valamint köteles a Megbízottnak a felmondás következtében okozott kárát megtéríteni.

2.6. A Megbízott nem visel felelősséget az érdekkörén kívül eső valamennyi olyan körülményből eredő kárért, amely a Megbízót érheti, így különösen, ha a túra során szándékosan súlyosan, vagy figyelmeztetés ellenére ismételten megszegi a túravezető instrukcióit, útmutatásait, a jelentkezési lapon szereplő adatokat valótlanul adja meg, vagy lényeges körülményeket az egészségi állapotára nézve eltitkol, hirtelen és előre nem várható időjárásromlás esetén a túravezető változtat a túra helyszínén, idején vagy egyéb feltételein, avagy a Megbízó a túra indulásakor a találkozó helyén és idején nem, késve, vagy a túrára nyilvánvalóan alkalmatlan állapotban jelenik meg, avagy a szolgáltatás háborús vagy politikai feszültség, illetőleg más vis maior miatt lehetetlenül el. A felek ezen eseteket olyan esetnek tekintik, melyért a Megbízott nem felel. A Megbízott ez utóbbi esetben jogosult elállni a szerződéstől, vagy azt azonnali hatállyal megszüntetni, és semmilyen kártérítési kötelezettség nem terheli. Ezen esetet a felek a Megbízott felelősségén kívül bekövetkezett szerződésmegszűnési esetnek tekintik.

2.7. Megbízó a túra teljes időtartama alatt köteles követni a túravezető utasításait. Köteles továbbá a túravezető által előírt felszerelést viselni. Megbízott kizárja a felelősségét minden olyan kár tekintetében, amely a túravezető utasításainak megszegéséből származik. Baleset esetén a túravezető csak akkor tehető felelőssé, ha bizonyítható a biztonsági előírások be nem tartása.

3./ A biztonság

3.1. A Megbízó köteles mindazon körülményeket a Megbízott tudomására hozni, amelyek a szerződés tárgyát illetően relevanciával bírnak, így különösen az eltérő egészségügyi állapotokat. A Megbízó nem szenvedhet olyan betegségben (pl. epilepszia, szívproblémák, asztma, cukorbetegség), melynek következtében az átlagosnál nagyobb megterhelés, illetve az esetleges stresszhelyzet az életét, testi épségét, egészségét veszélyeztető állapotromlást idézhet elő, mellyel nemcsak a saját egészségét, de a csoport biztonságát is veszélyezteti.

3.2. Megbízó tudomásul veszi, hogy az outdoor programok (hegymászás) olyan jellegű tevékenységet jelentenek, melyekhez elengedhetetlen a tevékenységnek megfelelő kiegészítő sportbaleset-biztosítás megkötése. A részvételi díj az utasbiztosítás, sportbaleset-biztosítás díját nem tartalmazza. Ennek megkötését Megbízó vállalja és tudomásul veszi, hogy a túrán csak ilyen biztosítással vehet részt. Amennyiben a Megbízó a túra teljes időtartamára nem rendelkezik érvényes sportbaleset-biztosítással, úgy az életében, testi épségében, egészségében, felszerelésében bekövetkező károkat ő maga köteles viselni.

3.3. A hegymászás, sziklamászás, síelés és az alpesi környezetben végzett mozgás veszélyes tevékenység (kiszámíthatatlan veszélyek lehetnek pl.: kőomlás, vihar, lavina), így nem lehet teljesen kizárni a sérülésnek és halálos balesetnek a kockázatát. A hegyi vezető ezt a kockázatot nagy mértékben csökkenti, de nem tudja azt teljesen megszüntetni.

3.4. Megbízott fenntartja a jogot, hogy az internetes honlapon vagy a tájékoztatóban közzétett programtól indokolt esetben eltérjen. Indokolt esetnek tekinthető a túra résztvevőinek nem megfelelő egészségügyi, erőnléti állapota, technikai képzettsége, vagy a túra körülményeinek (kedvezőtlen időjárási körülmények, lavinaveszély, stb.) megváltozása. Ennek fő oka az, hogy a megbízó biztonságáért a hegyi vezető vállal felelősséget.

3.5. Hegymászó túrák vezetése során biztonsági okokból az ügyfelek száma meghatározott számú hegyi vezetőhöz kötött. A feltüntetett érték az International Association od Mountain Guides UIAGM tagországaira vonatkozó ügyfelek maximális létszámát szabályozó belső irányelveket, előírásait veszi figyelembe.

4./ Fizetési feltételek

4.1. A Megbízó a jelentkezéssel egyidejűleg a teljes részvételi díjat egy összegben köteles a Megbízott részére megfizetni a 1./ pontban írtak szerint. Kivételt képeznek ez alól a 60.000 Ft-nál, azaz hatvanezer forintnál magasabb részvételi díjú programok, amelyek esetében a jelentkezés a részvételi díj 40%-ának megfizetésével történik. A Megbízó a részvételi díjból így fennmaradó összeget a túraprogram kezdő időpontját megelőző 30. napig köteles megfizetni a Megbízott részére. Az összeg megfizetése, időpontja a jelen szerződés szerint meghatározott díj vagy díjrész Megbízott bankszámláján való jóváírásának napja. Amennyiben ezen időpontig a Megbízó nem egyenlíti ki a teljes részvételi díjat, az a Megbízó részéről történő szerződés megszüntetésnek minősül, amely esetben a Megbízó a befizetett összeget elveszíti. A túra kezdő időpontját megelőző 30 napon belül történő jelentkezés esetén ugyanakkor a Megbízó – a 60.000 Ft-nál, azaz hatvanezer forintnál magasabb részvételi díjú túrák esetében is – a teljes részvételi díjat köteles a jelentkezéssel egyidejűleg megfizetni a Megbízott részére. A Megbízott fenntartja a jogát, hogy amennyiben a szerződés szerinti határidőben a Megbízó nem fizeti be a szerződés szerinti díjat (vagy díjrészletet), abban az esetben a Megbízott jogosult 3 napos póthatáridő tűzésével felhívni e-mailben a Megbízót az aktuális összeg megfizetésére. A póthatáridő az e-mail Megbízott általi elküldését követő napon kezdődik. Ebben az esetben a Megbízó a póthatáridőn belül teljesíthet. Ugyanakkor a felek rögzítik, hogy a póthatáridő biztosítása az eredeti esedékességi időpontot és határidőt nem változtatja meg, és nem minősül szerződésmódosításnak.

4.2. Megbízó elfogadja, hogy számára a fizetésről a Megbízott e-mailben csatolt elektronikus számlát (PDF formátumú fájl) küld Megbízó által a jelentkezési lapon megadott e-mail címre. Megbízott fenntartja annak jogát, hogy nem elektronikus, hanem papír alapú (hagyományos) számlát küld a fizetésről, amelyet postai vagy más módon (pl. személyesen) juttat el a Megbízónak. A számlaadásra a szerződésben a Megbízottnál feltüntetett személy kötelezett!

4.3. Megbízó jogosult a megbízási szerződés szerinti részvétel jogát olyan harmadik személy részére engedményezni, aki megfelel a megbízási szerződésben meghatározott, valamint a túrán való részvételhez szükséges feltételeknek. Az engedményezésről a Megbízó haladéktalanul köteles a Megbízottat tájékoztatni, az engedményezés megtörténtét – így az engedményezés kedvezményezettjének (engedményes) beazonosításához szükséges adatokat – hitelt érdemlően igazolni. Az engedményezést megelőzően keletkezett szerződéses kötelezettségekért, és az engedményezésből eredő igazolt többletköltségekért az engedményező és az engedményes egyetemlegesen felel. A Megbízónak az engedményezésért nem kell fizetni a Megbízott részére (ingyenes).

5./ Lemondás (elállás) és visszatérítések

5.1. Amennyiben a Megbízó írásos nyilatkozatával lemondja a szolgáltatást, vagy érdekkörében felmerülő bármely okból azt nem tudja igénybe venni, úgy az alábbi összegű bánatpénzt köteles megfizetni a Megbízott részére:

60 – 21. nap közötti lemondás (elállás) esetén a részvételi díj 40%-át,

20 – 11. nap közötti lemondás (elállás) esetén a részvételi díj 70%-át,

az indulást megelőző 10 napon belüli lemondás (elállás), illetve a programon meg nem jelenés esetén pedig a részvételi díj 100%-át köteles megfizetni a Megbízó a Megbízott részére.

Elállásnak minősül az is, ha a Megbízó – előzetes nyilatkozattétel nélkül – nem kezdi meg a túraprogramot. A lemondási nyilatkozat megtétele kizárólag írásban, igazolható módon (pl.: postai ajánlott küldeményként, stb.) történhet a szerződésben feltüntetett Megbízott részére.

5.2. Amennyiben a lemondásra a program megkezdését megelőző 61. napon túl kerül sor, akkor a Megbízó a 60.000 Ft-ot, azaz hatvanezer forintot meg nem haladó részvételi díj esetében 6.000 Ft-ot, azaz hatezer forintot, 60.000 Ft-ot, azaz hatvanezer forintot meghaladó részvételi díj esetében a részvételi díj 10%-ának megfelelő összeget köteles költségtérítés jogcímén megfizetni a Megbízott részére. A lemondás ebben az esetben is kizárólag az 5.1. pontban írtak szerint történhet.

5.3. Ha a meghirdetett túra minimális résztvevői létszáma nem áll rendelkezésre, akkor ezt a Megbízott a program kezdő időpontját megelőzően legkésőbb 10 nappal köteles jelezni a Megbízó(k) felé. Ebben az esetben a Megbízó

– vagy a részvételi díj emelése mellett kérheti ugyanannak a túrának alacsonyabb létszámmal történő elindítását,

– vagy más programot vesz igénybe az 5.1. pontban meghatározott díjtételek alkalmazása nélkül,

– vagy kérheti a túrára befizetett díjrész(ek), részvételi díj(ak) haladéktalan visszafizetését.

A Megbízott ezen utolsó esetben a részvételi díj visszafizetésén túl semmilyen kártérítéssel nem tartozik a Megbízó részére.

Amennyiben a Megbízó a 4.1. pontban megjelölt kötelezettségének határidőben nem tesz eleget, úgy a Megbízott jogosult választása szerint a jelen szerződés előző pontjaiban írtak alkalmazása helyett elállni, vagy azonnali hatállyal felmondani a szerződést az 5.1. pontban foglalt jogkövetkezmények alkalmazása mellett.

5.4. Ha a programkiírásban vagy a szerződésben szereplő megbízott hegyi vezető saját egészségügyi állapota vagy más probléma miatt nem képes a túra vezetésére, jogosult arra, hogy maga helyett másik, azonos képzettségű hegyi vezetőt keressen. Amennyiben helyettesítő vezetőt nem talál, úgy a túra egy későbbi időpontban kerül lefolytatásra, melynek időpontját Megbízott határozza meg. Ha ez az időpont Megbízó számára nem alkalmas, akkor a Megbízott köteles a túrára befizetett díjrész(ek)et, részvételi díj(ak)at haladéktalanul visszafizetni. Megbízott ezen utolsó esetben a részvételi díj visszafizetésén túl semmilyen kártérítéssel nem tartozik Megbízó részére.

5.5. Rossz idő

Megbízott az indulást (kiutazást) megelőzően legalább 1-2 nappal tájékoztatja Megbízót a túra helyszínén tapasztalható időjárási körülményekről. Amennyiben a meteorológiai előrejelzés az adott térségre a program teljes időtartama alatt kedvezőtlen, ez pedig a programon résztvevő(k) biztonságát oly mértékben veszélyeztetheti, hogy emiatt a helyszínre érkezést követően nagy valószínűséggel meg sem kezdődhetne a túra, ebben az esetben Megbízó dönthet úgy, hogy elfogadja az alternatív lehetőségeket, amely lehet csereprogram vagy a túrán történő részvételi lehetőség egy későbbi, egyeztetett időpontban. Ha a csereprogram vagy az időpont Megbízó számára nem alkalmas, akkor Megbízott köteles a túrára befizetett részvételi díját haladéktalanul visszafizetni. Megbízott ez esetben a részvételi díj visszafizetésén túl semmilyen kártérítéssel (pl. előre lefoglalt szállás díja, repülőjegy költsége, stb.) nem tartozik Megbízó részére.

Fent leírtak csak abban az esetben érvényesek, amennyiben még nem történt a felek részéről kiutazás a program helyszínére. Rossz idő miatt a program helyszínen történő meghiúsulása, illetve már megkezdett túra esetén a szerződés 2./ és 3./ pontjaiban foglaltak az irányadóak.

6./ Egyéb

6.1. Megbízó hozzájárul ahhoz, hogy a túrán a megbízott és/vagy a résztvevők által készített film-, hang-, vagy fényképfelvételt Megbízott a www.outsider-hiking.com honlapján, facebook és Instagram oldalán közzétegye, valamint üzleti tevékenysége keretében egyéb promóciós céljaira korlátozás nélkül felhasználja. Kivételt képez ez alól a szeméremsértő, valamint az emberi méltóságot sértő felvétel közzététele.

6.2. A 14 és 18 év közöttiek esetében a programokon való részvételhez szülői vagy gondviselői beleegyezés szükséges, 14 év alatti kiskorú esetén pedig a beleegyezésen kívül a szülő egyben a szerződő fél is. 14 év alatti kiskorú a programon csak felnőtt kísérő részvételével vehet részt.

6.3. Felek a jelen szerződésben nem rögzítettekre vonatkozóan a Ptk. érintett §-ainak alkalmazását kötik ki.

7./ Jogviták rendezése

A felek a jelen szerződésből eredő nem várt, de esetleges jogvitájukat elsősorban egyeztetéssel, békés úton kötelesek rendezni. Amennyiben az nem vezetne eredményre, úgy a felek az adott jogvita rendezésére a mindenkor hatályos hatásköri szabályok figyelembe vételével a Megbízott székhelye szerinti bíróság kizárólagos illetékességét kötik ki.

Kelt a Megbízott által történt írásbeli (papír alapú vagy elektronikus) visszaigazolás alapján.

                                                                                                                                                                       Megbízó                                                                                                          Megbízott 

Az Outsider is használ cookie-kat, amit az oldal használói elfogadnak.